กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823E
E-mail : moi0201@moi.go.th
     ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรต
       
    

                      

                        
web counter html code 

วาระงานผู้บริหาร    words_blue_new.gif

การสำรวจฐานข้อมูล    words_blue_new.gif

การมอบหมาย, การาปรับปรุง คำสั่งมอบหมายฯ   words_blue_new.gif

โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ   words_blue_new.gif

วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ    words_blue_new.gif

ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ฯ      words_blue_new.gif

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินฯ  words_blue_new.gif

  words_blue_new.gif

เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น "PEA (พีอีเอ)" 
  words_leaves_new.gif

ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรม
ประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ   
  

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน
สำหรับประชาชนทั่วไป 
  

ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัคร
ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ช.) 
เข้ารับราชการ  
 

ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรม
ในวันธรรมสวนะ   
 

  
 


โปรดทราบ ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ฯ
กรุณาเขียนชื่อหน่วยงานให้กองกลางทราบด้วย
มีหลายใบที่ไม่เขียนชื่อกองสรุปยอดเงินไม่ได้
คลิกดู ติดต่อ คุณพิชญา โทร.50316
เรื่องที่หาไม่พบ กรุณาไปดูที่ "เมนูหลัก"
ด้านบนซ้ายมือ เช่น งานพ่อตัวอย่าง ปี 57
,หนังสือแจ้งเวียน , เวรรักษาสถานที่ราชการ   
ดูที่ "งานประจำ" 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/งานพิธี
๓๐ พ.ค. ๕๗ วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๗ ณ รัฐสภา, ๙ มิ.ย. ๕๗
วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๘ ณ วัดสุทัศน์ , ร.พ.จุฬาฯ

๔ ส.ค. ๕๗ ร่วมถวายพานพุ่มวันสื่อสารแห่งชาติ

ช่องทางการรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สป.มท.

๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ
    สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร.
    ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th
    เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ
    พ.ศ.๒๕๔๐
    ตลอด ๒๔ ชั่วโมง