น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

       กิจกรรม / งานพิธี

6 พ.ย.58 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ,
1 ธ.ค. 58 พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ กระทรวงมหาดไทย

 
 
เมนูหลัก
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
   โทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.
กำหนดการประชุม มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ

 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
>

ตารางสรุป / หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรม เนื่องใน ๒ โอกาส
- ตารางสรุป
- หลักเกณฑ์และแนวทาง
- PowerPoint ประชุม Conference ๒๔ พ.ค. ๕๙

>

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๗๙๗, ว๒๗๙๘  ลว. ๑๙ พ.ค. ๕๙ เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

> การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์ุ์พืชและปัจจัยการผลิต
> การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน พ.ค. ๕๙
> โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
> การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
> แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อ ครม.
> โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
>  
>
>
>  
>


       ข่าวประชาสัมพันธ์
> โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
E-mail : moi0201.1@moi.go.th กลุ่มช่วยอำนวยการ
moi0201.2@moi.go.th ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
moi0201.3@moi.go.th กลุ่มงานประสานราชการ