กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823E
E-mail : moi0201@moi.go.th
  

    ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรต
       
    

                      

                        
web counter html code 

วาระงานผู้บริหาร    words_blue_new.gif

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาฯ
    words_blue_new.gif

ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลือนนโยบายสำคัญ
ของ คสช. 
    words_blue_new.gif

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
     words_blue_new.gif

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.
ประจำเดือน ส.ค. 57
      words_blue_new.gif
ขอความอนุเคราะห์ในการตั้งจุดจำหน่าย
สลากราคาควบคุม
 words_blue_new.gif
  words_blue_new.gif

  words_blue_new.gif

ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรม
ประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ   
  words_leaves_new.gif

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน
สำหรับประชาชนทั่วไป 
  

ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัคร
ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ช.) 
เข้ารับราชการ  
 

ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรม
ในวันธรรมสวนะ   
 

  
 เรื่องที่หาไม่พบ กรุณาไปดูที่ "เมนูหลัก" ด้านบนซ้ายมือ
เช่น เวรรักษาสถานที่ มท.  และหนังสือแจ้งเวียน
ดูที่ "งานประจำ"

 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/งานพิธี
๓๐ พ.ค. ๕๗ วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๗ ณ รัฐสภา, ๙ มิ.ย. ๕๗
วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๘ ณ วัดสุทัศน์ และ ร.พ.จุฬาฯ