การรักษาความปลอดภัย

 

 

 

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

 

 

 

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

 

 

 

3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 

 

 

4. ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550

 

 

 

5. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 

 

 

6. คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 

 

 

7. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

 

 

 

8. ข้อแนะนำเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง