งาน ครม. (หน้าที่ 1)
เรื่อง
วันประกาศ
- การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
01/04/64
- การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
08/02/64
- ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
11/01/64
-แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. การเสนอความเห็น และการรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.
20/08/63
-แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
22/01/63
-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระฯ
-เอกสารแนบ
29/08/62
-แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
04/03/62
-ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของ สนช.
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
26/02/62
-การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2562
4/02/62
-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
29/01/62
-การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
11/05/61
-แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
5/03/61
-การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ
14/09/60
- การนำเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี
15/03/60
- การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย"
15/03/60
-ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 ปฏิบัติราชการแทนฯ
02/02/60
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙-๓๑๒/๒๕๕๙ และ ๓๑๕/๒๕๕๙
10/01/60
- การระงับสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลองฯ
29/12/59
- แนวปฏฺบัติในการนำเสนอวีดีทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
20/12/59
- การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙
31/10/59
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
   และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
20/10/59
- แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
28/07/59
- การขออนุญาตจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
28/07/59
- ที่ มท 0201.3/ว 3620 ,ว3621 และ 10986 ลว. 24 มิ.ย.59 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนอ
  วีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

24/06/59
- ที่ มท 0201.3/ว2624 ลว. 12 พ.ค. 2559 เรื่อง การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร
  ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
13/05/59
- ที่ มท 0201.3/ว2019 ลว. 8 เม.ย. 59 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
08/04/59
- ที่ มท 0201.3/ว1860 ลว.31 มี.ค. 59 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
   ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนและทราบล่วนหน้าอยู่แล้ว
01/04/59
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/10/58
- ที่ มท 0201.3/ว1606 ลว.16 มี.ค. 58 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
17/03/58
-ที่ มท 0201.3/ว4594, ว4595,13807 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กร
 ตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญฯ
22/12/57
- ที่ มท 0201.3/ว3494 ลว.15 ต.ค.57 เรื่อง การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฯ
16/10/57
- ที่ มท 0201.3/ว3493 ลว.15 ต.ค.57 เรื่อง การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจฯ
16/10/57
-ที่ มท 0201.3/ว3492 ลว.15 ต.ค.57 เรื่อง การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ
16/10/57
- มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี   และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ
  ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
09/10/57
- มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี
  และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
24/09/57
- การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร 
02/05/57
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ
18/07/56
- การมอบหมายให้ รมต.เป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติ ครม. และเรื่อง การส่งเรื่องคืนและการติดตาม
  การดำเนินการตามมติ ครม.ที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี
12/07/56
- การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ปฏิบัติหน้าที่ฯ
11/07/56
- การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
04/07/56
- เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ
  แทนนายกรัฐมนตรีฯ
03/06/56
-มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายก รมต.และรมต.ประจำสำนักฯ
23/04/56
-ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รมต.
23/04/56
-มอบหมายให้รองนายก รมต.รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี
23/04/56
- สรุปมติ ครม. วันที่ 9 เม.ย. 2556
10/04//56

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2556  
  เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

07/03/56
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2556
  เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
  กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย
07/03/56
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ
10 ม.ค. 56
- การเสนอเรื่องต่อ ครม.เป็นวาระจร
27 ธ.ค. 55

 

 

(หน้าที่ 2)