งาน ครม. (หน้าที่ 2)
เรื่อง
วันประกาศ

-มอบหมายให้รองนายก รมต.รักษาราชการแทนนายกฯ และมอบอำนาจให้รองนายกฯและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ

16 พ.ย. 55
- มอบหมายให้รองนายก รมต. และ รมต. ประจำสำนักนายก รมต.ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
15 พ.ย. 55
- ที่ มท 0201.3/ว5726 ลว.13 พ.ย. 55 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีฯ
13 พ.ย. 55
- ที่ มท 0201.3/ว 4524 ลว.26 ก.ย.55 เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ต.ค.55ฯ
27 ก.ย. 55
-มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
17 ก.ย. 55
- ที่ มท 0201.3/ว2611 ลว.12 มิ.ย. 55 เรื่อง โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินงาน
  ที่เสนอต่อ ครม.และรัฐสภา
12 มิ.ย. 55
- แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร
30 เม.ย 55
-เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ)
20 มี.ค. 55
- การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร
16 มี.ค. 55
- คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ
2 ก.พ. 55
- มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ
2 ก.พ. 55
- แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖
17 ม.ค. 55
- การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ
11 ม.ค. 55
- การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓
6 ม.ค. 55
- การเสนอร่างกฎหมายและตอบกระทู้ถามในสมัยสามัญนิติบัญญัต
27 ธ.ค. 54
- เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
11 พ.ย. 54
- การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
11 พ.ย. 54
- เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
10 พ.ย. 54
- แผนผังสรุปการมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8 พ.ย. 54
- การแต่งตั้ง คกก.กลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. รวม ๕ คณะ
12 ต.ค. 54
- เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๘/๒๕๕๔
11 ต.ค. 54
- เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๓/๒๕๕๔
11 ต.ค. 54
- เรื่อง การกำหนดหลักการและปรับปรุงมติ ครม. เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณี ครม.
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง
 
- เรื่อง การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ
หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรีฯ
 
- เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจ
พิจารณาร่างมติ ครม.
 
- เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร  
- เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร

(หน้าที่ 3)