- ที่ มท 0201.2/ว3300 ลว.29 ก.ค.54 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ที่ มท 0201.2/ว3301 ลว.29 ก.ค.54 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540