การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย   ปี ๒๕๖๐
รายการ
วันประกาศ
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๒๐๑ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๖๑
 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
     
18/06/61
-พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๖๐
26/12/60