การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒
รายการ
วันประกาศ

-ที่ มท 0201.2/ว6268 ลว.8 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

21/10/62

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562

21/10/62

-ที่ มท 0201.2/ว5946 ลว. 2 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

3/10/62

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562

3/10/62

-ที่ มท 0201.2/ว5257 ลว.3 ก.ย. 62 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปี พ.ศ. 2562

04/09/62

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562

04/09/62

-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๔๔๔๑ ลว. ๒๕ ก.ค. ๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

2/08/62

-พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๖๑

2/08/62