การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย   ปี ๒๕๖๐
รายการ
วันประกาศ
-พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๖๐
26/12/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๘๑๓ ลว. ๑๑ ต.ค .๖๐ เรื่่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
 บริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
12/10/60
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 (ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๘๑๓ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐)
12/10/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๒๐๘ ลว. ๑๘ ก.ย.๖๐ เรื่่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
 บริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
18/09/60
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 (ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๒๐๘ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)
18/09/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๘๑๘ ลว.๒๘ ส.ค.๖๐ เรื่่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
 บริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
28/08/60
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 (ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๘๑๘ ลว. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
28/08/60
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๔๒๘๖,๔๒๘๗ ลว. ๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

07/08/60
- ร่างกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
07/08/60
- พระอารามหลวงที่ มท.ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
07/08/60