การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๑
รายการ
วันประกาศ

-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๒๑๐ ลว. ๒๙ ต.ค. ๖๑ เรื่อง ขอเชิญขวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖
                          

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-ไฟล์ดาวน์โหลด

30/10//61

-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๕๔๒๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๖๑ เรื่อง ขอเชิญขวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
                          

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-ไฟล์ดาวน์โหลด

24/09/61

-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ซ๔๗๖๕ ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๑ เรื่อง ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-ไฟล์ดาวน์โหลด

24/08/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๒๐๑ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๖๑
 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
     
18/06/61
-พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๖๐
26/12/60