การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย   ปี ๒๕๖๐
รายการ
วันประกาศ
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๔๒๘๖,๔๒๘๗ ลว. ๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

07/08/60
- ร่างกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
07/08/60
- พระอารามหลวงที่ มท.ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
07/08/60