เรื่อง งานศพ (หน้า 1)
วันประกาศ

-การร่วมแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถึงแก่อนิจกรรม

- พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ถึงแก่มรณภาพ
26/01/59
- นายวีระเดช สุรสิทธิ์ (ม.ว.ม.) อดีตรอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา ถึงแก่อนิจกรรม
08/01/59
- นายเถกิง เจริญศรี อดีต ผวจ.สุรินทร์ ถึงแก่อนิจกรรม
06/01/59
- ร้อยเอก เคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์ อดีต ผวจ.นราธิวาส ถึงแก่อนิจกรรม
06/01/59
- นางวรรณี หัตถกิจโกศล มารดาของนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รอง ผวจ.ปทุมธานี ถึงแก่กรรม
06/01/59

(หน้า 2)