พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๑
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว2949,ว2950,ว2951 ลว.16 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.2540
16/05/62
-ที่ มท 0201.2/ว7532 ลว.21 ธ.ค. 61 เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/12/61
-ที่ มท 0201.2/ว7533-7534 ลว. 21 ธ.ค.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
25/12/61
-ที่ มท 0201.2/ว6737 ลว. 20 พ.ย.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
20/11/61
- ที่ มท 0201.2/ว6478 ลว. 9 พ.ย. 61 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒
9/11/61
-ที่ มท 0201.2/ว6332-6333 ลว. 2 พ.ย.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5/11/61
-ที่ มท 0201.2/ว5521-ว5522 ลว.27 ก.ย. 61 เรื่อง ผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
27/09/61
-ที่ มท 0201.2/ว5340-ว5341 ลว.20 ก.ย.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
26/09/61
-ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 ประจำปี ๒๕๖๐
05/09/61
-ที่ มท 0201.2/ว4498-4499 ลว. 10 ส.ค. 61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
10/08/61
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๕๑๑ ลว.๒๘ มิ.ย.๖๑ เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
29/06/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๕๑๐ ลว.๒๘ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
29/06/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/๓๓๔๖,ว๓๓๔๗ ลว.๒๑ มิ.ย. ๖๑
  เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสาร  
 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
25/06/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๒๐๕,๓๒๐๖,๓๐๒๗ ลว.๑๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
19/06/61
-ที่ มท๐๒๐๑.๒/๐๙๐๕๕, ว๒๙๙๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
5/06/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๐๙ ลว.๒๖ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
30/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๑๘๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
25/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๙๖๖ ลว. ๑๑ เม.ย.๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวง
เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดนเด่น ปี ๒๕๖๑
11/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๑ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๒ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๓ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
01/02/61

ปี 2560