พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๒
เรื่อง
วันประกาศ
- มท0201.2/ว/ว7838,ว7839,ว7840 ลว.27 ธ.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ
27/12/62
-มท0201.2/ว7691,7692.7693 ลว. 20 ธ.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20/12/62
-มท0201.2/ว6801, ว6807, ว6808 ลว.11 พ.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
11/11/62
-มท0201.2/ว6243,ว6244,ว6245 ลว.17 ต.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
17/10/62
-มท0201.2/ว5491, ว5492, ว5493 ลว.16 ก.ย.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16/09/62
-ที่ มท 0201.2/ว5434 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใชัพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.๒๕๔๐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
12/09/62
-มท0201.2/ว5100,ว5101,ว5102 ลว. 27 ส.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
27/08/62
-มท0201.2/ว4532 ลว.31 ก.ค. 62 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
31/07/62
-มท0201.2/ว4153,4152,4154 ลว.12 ก.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12/07/62
-มท0201.2/ว3988, ว3989, ว3990 ลว. 4 ก.ค. 62 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561
04/07/62
-มท0201.2/ว3673,ว3674,ว3675 ลว.19 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
19/06/62
-มท0201.2/ว3145,ว3146,ว3147 ลว.27 พ.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
27/05/62
-มท0201.2/ว3088 เรื่อง สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
24/05/62
-ที่ มท 0201.2/ว2949,ว2950,ว2951 ลว.16 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.2540
16/05/62
-ที่ มท 0201.2/ว2757-2758-2759 ลว.7 พ.ค.62 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
07/05/62
-ที่ มท 0201.2/ว2525,ว2526,ว2527 ลว. 24 เม.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
03/04/62
-ที่ มท 0201.2/ว2366,ว2367, ว2368 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
17/04/62
-ที่ มท 0201.2/2225 ลว.5 เม.ย. 62
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒
05/04/62
-ที่ มท 0201.2/ว2161,ว2162,ว2163 ลว. 3 เม.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
03/04/62
-ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
28/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0674,ว0675, ว0676 ลว. 31 ม.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0690, ว0691, ว0689 ลว. 31 ม.ค.62 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0383,ว0384 ลว.21 ม.ค. 62 เรื่อง ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
  แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
22/01/62
 

ปี 2561