พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว312 ลว. 18 ม.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
18/01/64
-ที่ มท 0201.2/ว98 ลว.7 ม.ค.64 เรื่อง โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่               
7/01/64
   

ปี 2563