พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว3403 ลว.14 มิ.ย. 64 เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
07/07/64

ที่ มท 0202.2/ว3425,ว3426, ว3427, 8623 และ 8624 ลว.15 มิ.ย. 64 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564                                                                                                                                                                      
           -กทม.
           -กรม รัฐวิสาหกิจ
           -จังหวัด
           -สำนักงานรัฐมนตรี มท.
           -หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.มท.


17/06/64
-ที่ มท 0201.2/ว3039 ลว. 26 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
31/05/64
-ที่ มท 0201.2/ว2534 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
03/05/64
-ที่ มท 0201.2/ว1983 ลว.2 เม.ย.64 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564
7/04/64
-ที่ มท 0201.2/ว1853 ลว. 29 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
30/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว1626 ลว. 22 มี.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลฯ ปี 2564  
22/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว1267 ลว. 3 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
9/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว312 ลว. 18 ม.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
18/01/64
-ที่ มท 0201.2/ว98 ลว.7 ม.ค.64 เรื่อง โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่               
7/01/64
   

ปี 2563