ลำดับที่
เรื่อง
วันประกาศ
1
ที่ มท 0201.2/ว0826 ลว.10 ก.พ. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับเสด็จ
พระราชดำเนิน
11/02/59
2
ระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2558
3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4
แนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน
5

ระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย และความสะดวก
ด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน พ.ศ. 2553

6
ระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย และความสะดวก
ด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเินิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553