๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๓๖๖ ลว.๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
  และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐
07/08/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๘๘๔-๕ ลว. ๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
29/05/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๕๖๖ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๐ เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติไทย
15/05/60