กลุ่มงานช่วยอำนวยการนางสุวรรณา สีสะอาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ
โทร 02-2210142 ฮอทไลท์ 50303

 
นางญาดา สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดขอบงานเลขานุการนักบริหาร
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50231
นางศิริพร จึงสำราญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304
นายมนูญ โอฆชล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304


น.ส.เสาวภา กลิ่นเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303


นางพรรณลดา ผู้เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303


นางสำรวย ขันแข็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303


นายสุพจน์ สว่างจิตต์ธรรม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304


น.ส.กฤษณา วรินภูริช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303