กลุ่มงานประสานราชการนายอาระยะ วงศ์อุดม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประสานราชการ
โทร 02-2232216 ฮอทไลท์ 50301

 
นายนภดล สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ
งานประสานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา

โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50315


นายวันชัย เตรียมมั่นคง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ
งานพระราชพิธีและรัฐพิธี
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50315
นางละเอียด โรจนประทีป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ
งานประสานรัฐวิสาหกิจ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50301


-


น.ส.นิอร จั่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.02-2210423 ฮอทไลท์ 50302


น.ส.เสาวลักษณ์ ภู่พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50301


-

น.ส.ลัดดาวัลย์ ละสามา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50299


นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50301


น.ส.ปัทมา นฤภัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50301