งานประจำ
วันประกาศ
งานพิธีประจำปี    
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย    

14/10/63

การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
      
วาระงานผู้บริหาร    
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ            
หนังสือสั่งการ มท. ถึง ผวจ.  
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

18/01/64

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน  ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย    

 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน "การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเชียน"           

 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน คสช.    
วันหยุดราชการตามมติ ครม.           
หนังสือสั่งการ/หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท./คำสั่ง สป.          
01/02/64
บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวร มท., สดร./เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564     

25/02/64

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวอย่างคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
และคำกล่าวสดุดี
 
 
การติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร สป.มท.   

 

การจัดทำบัตรแสดงตนผ่านเข้าทำเนียบฯ    

 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.         

 

การเรียกคืนบัตรแสดงตนผ่านเข้าทำเนียบฯ
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
คู่มือกระบวนการตอบกระทู้ถาม  
พ่อตัวอย่างแห่งชาต      
28/08/63
การจัดทำบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔      
แบบฟอร์มบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔      
งานที่ส่วนราชการต่างๆ ขอความร่วมมือ
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน "สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช"
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

- ไฟล์ภาพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์                       

รายละเอียดอาคารรักษาพยาบาลรวม/ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน"
โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงฯ (ไถ่ชีวิตโค-กระบือ)
หนังสือ "ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทย บนเส้นทางประวัติศาสตร์"
ขอเชิญร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
ขอความเห็นชอบในการเสนอให้ อบท.ได้รับสิทธิพิเศษ