กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี ๕๙

วันประกาศ
คำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
- ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ        
27/07/60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ          
21/07/59
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
20/12/59
ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๔๒๑๗ ลว ๒๗ ก.ค.๕๙
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
27/07/59
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
15/07/59
 

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี ๕๘

วันประกาศ
การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
     
23/07/58
ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก"  
6/07/58