ปฏิทินงานพระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธีและกิจกรรม

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 red_spot.gif

วัน/เดือน

ชื่องาน

การปฏิบัติของ มท.

ผู้จัดงาน/

เจ้าของเรื่อง

1 ม.ค.

 

วันขึ้นปีใหม่

ปมท. ร่วมพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร

ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

กทม.

17 ม.ค.ของทุกปี

วันพ่อขุนรามคำแหง-
มหาราช

วางพานพุ่มดอกไม้

กก.สป.

3 ก.พ.

วันทหารผ่านศึก

ผู้แทน มท. ร่วมวางพวงมาลา

ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

องค์การ

ทหารผ่านศึก

ปลายเดือน

ก.พ. ต้น มี.ค.

วันมาฆบูชา

-ผู้แทน มท.ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรม

ณ สถานที่จัดงานตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กำหนด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

31 มี.ค.

วันที่ระลึก

พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ผู้แทน มท. ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 3

(หน้าวัดราชนัดดา)

กทม.

1 เม.ย.

วันที่ระลึกคล้าย

วันสถาปนา มท.

-พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 มท.

-ถวายพานพุ่มหน้าพระรูป

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

-กิจกรรมอื่นๆ

กก.สป. และ

หน่วยงาน

สังกัด มท.

6 เม.ย.

วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้า-

จุฬาโลกมหาราช และ

วันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ์

-ผู้แทน มท. ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้

ณ พระปฐมราชานุสรณ์

เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า

กก.สป.

5 พ.ค.

วันฉัตรมงคล

-กิจกรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ปค.

ปลายเดือน

พ.ค.

วันวิสาขบูชา

-ผู้แทน มท. ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรม

ณ สถานที่จัดงาน ตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด

กก.สป./ปค.

สำนักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

30 พ.ค.

วันพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว

ผู้แทน มท. ร่วมถวายพวงมาลา

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7  

หน้าอาคารรัฐสภา

สล.สภาผู้แทนฯ

8 มิ.ย.

วันคล้ายวันประสูติ

องค์ปฐมเสนาบดี

กระทรวงพาณิชย์

-ผู้แทน มท. ร่วมวางพานพุ่ม

ณ พระอนุสาวรีย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

บริเวณ กระทรวงพาณิชย์

พณ

กก.สป.

 

9 มิ.ย

วันที่ระลึก

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา-

อานันทมหิดล

-ผู้แทน มท.ร่วมวางพวงมาลา

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล

-มูลนิธิ

อัฏฐมราชา-

นุสรณ์

-กก.สป.

11 ก.ค.ของทุกปี

วันสมเด็จพระนารายณ์-
มหาราช

วางพวงมาลา

กก.สป.

ปลายเดือน

ก.ค.

วันอาสาฬหบูชา

-ผู้แทน มท. ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรม

ณ สถานที่จัดงานตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด

กก.

สำนักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

28 ก.ค.

วันคล้ายวัน

พระราชสมภพ

สมเด็จพระบรม-

โอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร

ผู้บริหารระดับสูงของ มท.

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

กก.สป.

11 ส.ค.

เข้าเฝ้าฯ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ มท.

เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ณ ศาลาดุสิดาลัย

กก.สป.

12 ส.ค.

วันเฉลิมพระชนม

พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

-ผู้บริหารระดับสูงของ มท.

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

-ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ

ถวายเครื่องราชสักการะ

-แจ้งแนวทางการจัดงาน

และกำหนดการในส่วนกลาง

ให้ จว.ต่างๆ ดำเนินการพร้อมส่วนกลาง

กก.สป.

18 ส.ค.

วันพระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย

-ผู้แทน มท. วางพานพุ่มดอกไม้  ณ พระบรม

ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์

วท.

กก.สป.

26 ส.ค.

วันคล้ายวันเกิด

พลเอก เปรม

ติณสูลานนท์

องคมนตรี

และรัฐบุรุษ

-ผู้บริหาร มท. เข้าอวยพรแสดงความเคารพ

ณ บ้านรับรองสี่เสาเทเวศร์

-กก.สป.

กลางเดือน

ก.ย.

งานเทศน์มหาชาติ

-มท.ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ

-ผู้แทน มท. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

ณ หอประชุมพุทธมณฑล

สำนักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

24  ก.ย.

วันมหิดล

-ผู้แทน มท.ร่วมถวายพวงมาลา

ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สธ./กก.สป.

1 ต.ค.
ของทุกปี
วันพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด
ผู้แทน มท. ร่วมถวายพวงมาลา กทม.

3 ต.ค.

วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้บริหาร มท. เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

กก.สป.

และกอง

ที่เกี่ยวข้อง

23 ต.ค.

วันปิยมหาราช

-ผู้แทน มท. ร่วมถวายพวงมาลา

ณ พระลานพระราชวังดุสิต

(ลานพระบรมรูปทรงม้า)

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

กก.สป.

ต.ค.-พ.ย.

ถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน มท.

-แจ้งความประสงค์ถึงกรมการศาสนา

-กำหนดวันทอดถวายผ้าพระกฐิน

-รวบรวมเงินบริจาค

-จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินตามกำหนดการ

กก.สป.

และกอง

ที่เกี่ยวข้อง

14 พ.ย.

วันพระบิดาแห่ง

ฝนหลวง

-ผู้แทน มท. วางพานพุ่มถวายราชสดุดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริเวณกระทรวงเกษตรฯ

กษ.
กก.สป.

25 พ.ย.

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

-ผู้แทน มท. ร่วมถวายพวงมาลา

ณ พระบรมราชานุสรณ์ ร.6   สวนลุมพินี

กก.สป.

1 ธ.ค.

วันที่ระลึกคล้ายวัน

สิ้นพระชนม์

สมเด็จฯ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ

-จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์

ณ หน้ากระทรวงมหาดไทย และ

ห้องประชุม 1 มท.

กก.สป.

และกอง

ที่เกี่ยวข้อง

3 ธ.ค.

พิธีสวนสนามแสดง

แสนยานุภาพของ

ทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์

-ปมท. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (4 คู่)

ร่วมรับเสด็จฯ ในพิธีสวนสนาม

ณ พระลานพระราชวังดุสิต

บก.สส.

4 ธ.ค.

เข้าเฝ้าฯ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ

-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ มท. เข้าเฝ้าฯ

ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย

กก.สป.

5 ธ.ค.

วันเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-แจ้งแนวทางการจัดงานและกำหนดการ

ในส่วนกลางให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินการพร้อม

ส่วนกลาง

-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ มท. ร่วมขบวน

เทิดพระเกียรติ

คณะกรรมการ

5 ธันวามหาราช

7 ธ.ค.

งานสโมรสสันติบาต

เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ มท. ร่วมพิธี

สำนักนายก

รัฐมนตรี

10 ธ.ค.

วันรัฐธรรมนูญ

-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ มท.

นำพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชา-

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  หน้าอาคารรัฐสภา

สนง.เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร