ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ลำดับที่ วันที่ / เดือน ชื่องานรัฐพิธี แนวทางการปฏิบัติ Download
 ๑๗ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๑๘ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๒๔ กุมภาพันธ์  พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๓๑ มีนาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๖ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๒๕ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเเด็จพระนเรศวรมหาราช"   - ถวายพวงมาลา Download
 ๓๐ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"   - ถวายพวงมาลา Download
 ๓ มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  - พิธีทำบุญตักบาตร
 - พิธีลงนามถวายพระพร
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
   และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
Download
 ๙ มิถุนายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๐  ๒๕ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"   - ถวายพวงมาลา Download
๑๑  ๒๘ กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  - กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๒  ๑๒ สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีลงนามถวายพระพร
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
 - พิธีจุดเทียนถวายพระพร
   ชัยมงคล
Download
๑๓  ๑ ตุลาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๔  ๑๓ ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร
 - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีวางพวงมาลา
   และถวายบังคม
 - พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 - กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๕  ๒๓ ตุลาคม  วันปิยะมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีวางพวงมาลา
   และถวายบังคม
 - พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 - กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๖  ๒๕ พฤศจิกายน  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๗  ๕ ธันวาคม  วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
   และถวายบังคม
 - กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๘  ๒๘ ธันวาคม  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download