ระเบียบงานสารบรรณ
วันประกาศ

- ที่ มท 0201.2/ว 3187 ลว. 6 มิ.ย.59 เรื่อง การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ
  ด้านสารบรรณของ ศปท

06/06/59
- ที่ มท 0201.2/ว2896 ลว. 25 พ.ค. 59   เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการ
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
01/06/59
- การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึง
  ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปรูปประเทศ
30/10/58
- มท 0201.2/ว5323 ลว.15 ก.ย. 58 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก
  และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
15/09/58
- ที่ มท 0201.2/ว1639 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ
  ประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตสภา
17/03/58

- การกำหนดเลขที่หนังสือ,       การกำหนดเลขที่หนังสือ 2

06/01/58
- ที่ มท 0201.2/ว 1875 ลว.16 ก.ค. 57   เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ
16/07/57
-การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖       
-ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
-คู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณ
อเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
  
24/09/55
- ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทย     
- ระเบียบการใช้ราชาศัพท์ในการรับเสด็จและการถวายรายงาน     

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 

 -ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

 
 -ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ สป.มท. ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551  
-ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551