ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ

สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายชำนาญ   
ยุวบูรณ์
-

 

2

 

นายนันท์    
ศิริสัมพันธ์
-

 

3

 

นายจำรูญ   
ปิยัมปุตระ
1 ม.ค. 2507 - 17 ต.ค. 2509

 

4

 

นายเชิด    
ดิฐานนท์
19 ต.ค. 2509 - 1 ต.ค. 2518
5
นายผัน    
จันทรปาน
3 ต.ค. 2518 - 30 พ.ย. 2523
6
นายคำรณ
บุญเชิด
26 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2529
7
นายศิวะ
แสงมณี
2 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532
8
นายผไท
วิจารณ์ปรีชา
1 ต.ค. 2532 - 2 ต.ค. 2533

 

9

 

นายเชาวนเลิศ ไทยานนท์
3 ต.ค. 2533 - 31 ส.ค. 2535
10
นายอมรพันธ์ นิมานันท์
1 ก.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2538
11
นายประภาศ บุญยินดี
9 ต.ค. 2538 - 19 ต.ค. 2540
12
นายวันชัย สุทิน
20 ต.ค. 2540 - 1 ต.ค. 2543
13
นายจรินทร์ จักกะพาก
24 ต.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2546
14
น.ส.อรุณี กูลณรงค์
2 ต.ค. 2546 - 9 ก.พ. 2547
15
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
9 ก.พ. 2547 - 4 ต.ค. 2547
16
นายสุวิทย์ สุบงกฎ
17 ต.ค. 2547 - 20 มี.ค. 2548
17
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
21 มี.ค. 2548 - 15 ธ.ค. 2549
18
นายพศิน โกมลวิชญ์
16 ธ.ค. 2549 - 23 ต.ค. 2550
19
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
24 ต.ค. 2550 - 4 พ.ย. 2550
20
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
5 พ.ย. 2550 - 1 ก.ย. 2551
21
นายวันชัย คงเกษม
2 ก.ย. 2551 - 15 ก.พ. 2552
22
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
16 ก.พ. 2552 - 16 พ.ย. 2552
23
นายยงยุทธ์ สิงห์ธวัช
14 ธ.ค. 2552 - 8 พ.ค. 2554
24
นายพิจิตร บุญทัน
25 ก.ค. 2554 - 8 พ.ค. 2555
25
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
8 พ.ค. 2555 - 17 ก.พ. 2556
26
นายบวรศักดิ์
วานิช
18 ก.พ. 2556 - 10 ก.พ. 2557
27
นายชัยพจน์

จรูญพงศ์

10 ก.พ. 2557 - 9 ก.ย. 2558
28
นายรัฐศาสตร์

ชิดชู

28 ก.ย. 2558 - 5 ต.ค. 2558

 

 

29

 

 

น.ส.มยุรี เพ็ชร์พนมพร
26 ต.ค. 2558 - 23 มิ.ย. 2562
30

นายชวลิต

จรัสตระกูล

 

1 ก.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2563

 

31

นายดำรงค์ศักดิ์

ยอดทองดี

 

7 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน

 

 

 

 


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823 E-mail : moi0201@moi.go.th