น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 


       กิจกรรม / งานพิธี


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ งานวันที่ระลึกคล้ายวัสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 

กระทรวงมหาดไทย
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย


กระทรวงมหาดไทย
ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กทม.

     
 
เมนูหลัก
     พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     ของกองกลาง สป.
    เอกสารข้อมูลข่าวสาร
    ทางอิเล็กทรอนิกส
    ระบบสารบรรณ
    อิเล็กทรอนิกส์ของ มท.
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
    นโยบายคุณธรรม
    และความโปร่งใส
    โทรศัพท์ผู้บริหาร
    สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสอบถามออนไลน์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
>

วาระงานผู้บริหาร

>

การสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด      

 

>

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค          


-แบบรายงาน    
          

>

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค          


-แบบรายงาน              

> ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย            
> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
|พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด"
> การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
>

โครงการจัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"

> ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน พ.ย. ๖๑
>

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ        

>

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         

> การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
>

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)
        

-คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ        

-ตัวอย่างวิธีถวายบังคม (เป็นการสาธิตพิธีฯ กลางแจ้ง)         

> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
> แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
> การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
> แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
> การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
> ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
> สำนักงบประมาณแจ้งเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
> ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำปี ๒๕๖๐
> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
> การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
> การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๑
> การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
> ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
> กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
> การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
> ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติมหากุศล
> ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดนเด่น ปี ๒๕๖๑
> การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑
> การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
> การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สป.มท.
> ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ
> ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
> การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ
> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th