น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


       กิจกรรม / งานพิธี

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
 
เมนูหลัก
     พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     ของกองกลาง สป.
    เอกสารข้อมูลข่าวสาร
    ทางอิเล็กทรอนิกส
    ระบบสารบรรณ
    อิเล็กทรอนิกส์ของ มท.
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
    นโยบายคุณธรรม
    และความโปร่งใส
    โทรศัพท์ผู้บริหาร
    สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
> การประชุม vcs ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
> ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
> เรียนเชิญเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟหลวงพระราชทาน
> พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
> แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของศูนย์อำนวยการและประสานงานฯ
> การประชุม vcs ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
> รายการขอใช้งบประมาณการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
> รวมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ
> ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
> การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
> รวมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ
> การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
> ข้อแนะนำในการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
> ไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ
> ผลการประชุม vcs ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
> รายการค่าใช้จ่ายงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาค (๙๙,๐๐๐ และ ๘๙,๐๐๐)
> คำสั่ง มท ที่ ๑๔๙๓/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
> การประชุมหารือ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
> ขอเลื่อนเวลาการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลฯ ทุกวันพฤหัสบดี จากเดิม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เปลี่ยนเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น.
> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ต.ค. ๖๐
> ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์
> ข้อมูลประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐
> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
> ขอความร่วมมือการจัดงานโครงการวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี ๒๕๖๐
> การจัดกิจกรรมเิชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
> การประชุม VCS อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (21 ก.ย. 60)
> สรุปผลการประชุม VCS ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560
> ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
> กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่
> ประชุม VCS ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
> การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
> ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ
> โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
> ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด
> รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
> เอกสารประชุม VCS วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
> โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ๖๐"
>

การประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ขอเลื่อนประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

>

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

>

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน

>

เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

>

คำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

>

แบบรายงานการจัดซุ้มฯ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๓ แบบ

> มติ ครม.เรื่องวันหยุดชดเชย
> โครงการจัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด"
>

ผลการประชุมฯ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เพื่อซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๙๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

- ส่งที่ส่งมาด้วย ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

> โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
> บทเจริญพระพุทธมนต์ (เพิ่มเติม)
>

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาืทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๖๘๓

- บทเจริญพระพุทธมนต์

> เชิญชวนประดับธงชาติไทย
> เอกสารประกอบการประชุม VCS งานพระบรมศพฯ วันจันทร์ที่ ๘ พ.ค. ๖๐
> การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
> การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
>

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ https://goo.gl/x2kQW8

> เจ้าภาพสวดพระอภิีธรรมพระบรมศพฯ
> การเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> การรวบรวมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
> ขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
>

การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

> ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> แบบรายงานสมุดลงนามถวายอาลัย และจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ
> จัดพิธีสวดพระอภิธรรม /จัดกิจกรรม/นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
> ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
> บัตรอวยพร "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระ้เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th