หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรื่อง
วันประกาศ
- ที่ มท 0201.1/ว1472 ลว. 16 มิ.ย.57 เรื่อง แผนผังขั้นตอนเสนอหนังสือต่อหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
16/06/57
- ที่ มท 0201.1/ว1370 ลว.6 มิ.ย.57 เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติการประสานงาน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
16/06/57