เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ นร ๐๑๐๖/ว๙๑๓ ลว. ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒
  ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
12/07/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๒๔ ลว.๒๗ เม.ย.๖๑
 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย
 (ป.ย.ป. มท.)
09/05/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๙๙๒ ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓
 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
 ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
16/02/61
-ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
26/01/61
-การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มยุทธศาสตร์การพันาภาค สป.มท.
20/12/60
-ระบบงานสารบรรณของ สป.มท.
23/03/60
คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

      -
การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เมนูสารบรรณ)
22/03/60
-ระบบงานจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
22/03/60