เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๙๙๒ ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓
 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
 ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
16/02/61
-ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
26/01/61
-ระบบงานสารบรรณของ สป.มท.
23/03/60
คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

      -
การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เมนูสารบรรณ)
22/03/60
-ระบบงานจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
22/03/60