ลำดับที่
รายการ
วันประกาศ
1.
ที่ มท 0201.2/ว5700 ลว. 5 ต.ค. 59 เรื่อง การจัดทำ "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี
ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
(ส่วนกลาง)
03/11/59
2.
ที่ มท 0201.2/ว5699 ลว. 5 ต.ค. 59 เรื่อง การจัดทำ "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี
ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
(ส่วนภูมิภาค)
03/11/59
3.

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
- ตัวอย่างบัตรอวยพรแนวตั้ง
- ตัวอย่างบัตรอวยพรแนวนอน

07/10/59