เรื่อง ประกาศ
-การติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23/06/63
-การติดต่่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
12/06/63
-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/05/63
-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20/05/63
-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13/05/63
-ช่องทางการติดต่อประสานงานราชการกับ สป.มท. ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01/05/63
-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29-04-63

-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21/04/63
-ช่องทางการติดต่อและประสานงานกับ สป.มท.
21/04/63
-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15/04/63
-การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ
08/04/63
-การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าฯ
08/04/63
-การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08/04/63
-การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
07/04/63
-การติดต่อราชการกับ สนง.ป.ป.ส.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
03/04/63
-การติดต่อราชการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ
01/04/63
-การติดต่อราชการกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติฯ
01/04/63
-การติดต่อราชการกับสำนักงาน คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจฯ
01/04/63
-การติดต่อราชการกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯ
30/03/63
-การติดต่อราชการกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
30/03/63
-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
26/03/63