เรื่อง
วันประกาศ
- แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรฯให้เป็นปัจจุบัน  
-บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวรอาคาร มท./สดร.  
- เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
   ประจำเดือนตุลาคม 2560
29/09/60
- เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
 
  ประจำเดือนกันยายน 2560